Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W Satacja Lewitacja Floating SPA

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin wykonywania zabiegów w Stacja Lewitacja Floating Spa Aleksandra Król z
siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 92/149, 10-555 Olsztyn. NIP 7392293287 zwany dalej
„Regulaminem”, stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego określa ogólne warunki umowy, na
podstawie, której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu bądź dokonuje zakupu towaru, prawa i
obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także
zasady odpowiedzialności Stron.
1.2. Zapisanie się przez Klienta na zabieg jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z
niniejszym Regulaminem i akceptacją przez Klienta jego postanowień.
1.3. Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez Stacja Lewitacja Floating SPA
obowiązującego w dniu wykonania usługi, o ile postanowienia innych regulaminów nie
wprowadzają innych zasad w tym zakresie. Wszelkie ceny podane w cenniku są cenami brutto i są
wyrażone w złotych polskich. Zakupiony przez Klienta pakiet zabiegów opłaconych z góry nie
podlega zwrotowi, a niewykorzystany do ustalonej daty np. daty na voucherze od dnia zakupu traci
ważność i nie może zostać wykorzystany po upływie tego terminu.
1.4. Stacja Lewitacja Floating SPA uwzględnia udzielone Klientowi rabaty, promocje i zaproszenia.
Udzielone Klientowi rabaty, promocje i zaproszenia nie sumują się. Aby Klient mógł skutecznie
skorzystać z udzielonego rabatu, promocji lub zaproszenia, powinien poinformować recepcję Stacji
Lewitacji Floating SPA o swoim uprawnieniu podczas umawiania wizyty przed zabiegiem.
1.5. Zabiegi wykonywane są po uprzedniej rezerwacji dokonanej przez Klienta. Klient powinien przybyć
do Stacji Lewitacji Floating Spa najpóźniej na umówioną godzinę sesji. Jeśli Klient spóźni się na
zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. Jeśli spóźnienie przekracza
15 (piętnaście) minut, Stacja Lewitacja Floating Spa ma prawo odmówić wykonania zabiegu i
zatrzymać pełną kwotę przedpłaconej ceny za ten zabieg.
1.6. Umówiony zabieg można odwołać nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych,
najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym czasem zabiegu. Odwołanie
zabiegu w okresie pomiędzy 24 (dwudziestą czwartą) godziną przed zabiegiem a umówionym
czasem zabiegu powoduje, że zabieg zostaje zdjęty z pakietu zabiegów zakupionych przez Klienta,
a uiszczona przez Klienta przedpłata przepada na rzecz Stacja Lewitacja Floating SPA.
1.7. Stacja Lewitacja Floating SPA może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli w rozsądnej ocenie Stacja
Lewitacja Floating SPA stan zdrowia Klienta sprzeciwia się przeprowadzeniu zabiegu, a także z
innych uzasadnionych przyczyn. Roszczenie o wykonanie zabiegu Klientowi nie przysługuje. Jeśli
Stacja Lewitacja Floating SPA odmówi wykonania zabiegu z przyczyn leżących po stronie Klienta
(np. odmowa wypełnienia i podpisania formularza konsultacyjnego lub zgody na zabieg, zatajenie
przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu, które zostanie ujawnione przez Stacja Lewitacja
Floating SPA przed zabiegiem), Klient pokrywa koszty zabiegu.
1.8. Zabrania się korzystania z kabin floatingowych osobom cierpiącym na epilepsję, choroby układu
krążenia, zaawansowaną cukrzycę, ciężkie depresje lub psychozy (leczone psychiatrycznie),
zakrzepicę, zapalenie ucha, posiadającym otwarte rany, uszkodzenia i/lub owrzodzenia skóry,
podrażnienia i infekcje, kobietom w pierwszym trymestrze ciąży, bezdech senny osobom z
wszczepionym rozrusznikiem serca.
1.9. Stacja Lewitacja Floating SPA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta,
polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Klienta, w tym mienia
pozostawionego w szafce, z braku zawarcia wprost umowy przechowania ze Stację Lewitację
Floating SPA. Jeżeli obsługa placówki znajdzie jakiekolwiek przedmioty pozostawione przez
Klienta, zostaną one przechowane w recepcji placówki przez 3 (trzy) dni.
Stacja Lewitacja Floating SPA nie zapewnia ochrony pojazdu Klienta pozostawionego przed Stacja
Lewitacja Floating SPA na zarezerwowanych miejscach parkingowych ani nie ponosi
odpowiedzialności za jego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę.

1.10.Po zakończeniu zabiegu, obsługa doradzi Klientowi produkty do pielęgnacji domowej, które
pozwolą dłużej cieszyć się efektami wykonanego zabiegu. Polecone produkty Klient może zakupić
w Stacja Lewitacja Floating Spa po cenach określonych w cenniku.
1.11.Umowa dotycząca wykonania zabiegu zawarta pomiędzy Stacją Lewitacją Floating SPA a Klientem
podlega prawu polskiemu.
1.12.Wszelkie reklamacje związane zakupem przez stronę stacjalewitacja.pl, rezerwacjami lub zakupami
dokonywanymi za pośrednictwem strony, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail biuro@stacjalewitacja.pl W reklamacji Użytkownik powinien podać
imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości
związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w

terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-
mail składającego reklamację.

1.13.Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę za poza siedzibą firmy, ma prawo odstąpić od
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zakupu lub zawarcia umowy.
Konsument musi poinformować pisemnie Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli uprzednio wykorzystał już voucher. Odstąpienie od
umowy będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania vouchera
1.14.Regulamin oraz wszelkie jego zmiany są ogłaszane i udostępniane Klientom poprzez wywieszenie
w widocznym miejscu w recepcji Stacja Lewitacja Floating SPA a także na stronie internetowej pod
adresem: www.stacjalewitacja.pl
1.15.Całkowity czas zabiegu wynosi i obejmuje:
• przygotowanie się do sesji – 5 minut
• sesję floatingową – od 60 minut do 300 minut w zależności od rodzaju sesji
• przygotowanie się po sesji 15 minut
1.16.Czas wizyty liczony jest od umówionej godziny
1.17.W przypadku opóźnienia wynikającego z winy Stacja Lewitacja Floating SPA, sesja zostanie
przedłużona o czas równy jego opóźnieniu.
1.18.Z kabiny floatingowej mogą korzystać osoby pełnoletnie, natomiast osoby niepełnoletnie wyłącznie
pod opieką rodziców, opiekunów lub za ich pisemną zgodą
1.19.Klient zobowiązany jest do pozostawienia okrycia wierzchniego na wieszaku w recepcji oraz do
zmiany obuwia na klapki przed wejściem do pomieszczenia z kabiną floatingową
1.20.Zabrania się korzystania z kabin floatingowych osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków
oraz w stanie choroby, stanowiące zagrożenie dla siebie
1.21.Na terenie całego ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania
środków odurzających
1.22.Jeśli klient odbywa sesję w stroju kąpielowym, strój ten nie może być farbujący
1.23.Do pomieszczenia z kabiną floatingową zabrania się wnoszenia i używania perfum, dezodorantów i
lakierów do włosów
1.24.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z kabiny floatingowej,
wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, oraz
zanieczyszczenie wody (np. spowodowane brakiem odpowiedniej higieny) odpowiedzialność
ponosi klient, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie. Obowiązuje
odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody
1.25.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody i wypadki wynikające z niezastosowania
się do regulaminu lub braku zachowania ostrożności
1.26.Wewnątrz obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania do użytku komercyjnego bez
uprzedniego uzyskania zgody właściciela ośrodka.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PODCZAS
KORZYSTANIA Z KABINY FLOATINGOWEJ

2.1. Każdego klienta przed wejściem do kabiny floatingowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała
i włosów żelem i szamponem oraz dokładne spłukanie środków myjących przed wejściem do kabiny.
Makijaż należy dokładnie zmyć.( W pomieszczeniu z kabiną oraz w całym ośrodku obowiązuje
zakaz używania perfum, antyperspirantów w sprayu oraz lakierów do włosów).

2.2. . Zabrania się wkładania patyczków higienicznych do kanału słuchowego zewnętrznego.
2.3. Płatki kosmetyczne służą wyłącznie usuwaniu kosmetyków z powierzchni skóry. Do usuwania
kosmetyków z powierzchni skóry służy przygotowany płyn do demakijażu. Zabrania się picia płynu
do demakijażu oraz przemywania nim oczu. W razie dostania się płynu do oka należy przepłukać
oko letnią wodą.
2.4. Przed wejściem do kabiny floatingowej należy założyć zatyczki do uszu. Przed włożeniem zatyczek
należy dokładnie wytrzeć i osuszyć uszy następnie czystymi rękami ściśnij i zroluj całą zatyczkę.
Sięgnij nad głowę wolną ręką, podciągnij ucho do góry i włóż zatyczkę głęboko do kanalika ucha.
Przytrzymaj przez 10 sekund, aż zatyczka całkowicie rozpręży się w kanaliku ucha. Po
prawidłowym założeniu końce zatyczek nie powinny być widoczne dla osoby patrzącej od przodu
na użytkownika zatyczek.
2.5. Podczas sesji zabrania się wyciągania zatyczek z uszu oraz ponownego ich użycia. Zatyczki są
jednorazowego użytku.
2.6. W przypadku gdyby solanka dostała się do oczu, należy spokojnie otworzyć drzwi kabiny, wyjść i
wytrzeć oczy ręcznikiem / przemyć wodą. Sól jest całkowicie bezpieczna dla oczu i może
powodować tylko ich szczypanie
2.7. W kabinie nie wolno kłaść się na brzuchu i nurkować w wodzie, gdyż grozi to zachłyśnięciem i
zanieczyszczeniem wody.
2.8. Przed opuszaniem kabiny floatingowej należy wstać z odchyloną głową i usunąć dłońmi nadmiar
solanki ze skóry i włosów. Podczas opuszczania kabiny należy uważać na wysoki próg. W celu
zmniejszenia ryzyka poślizgnięcia się, zabrania się stawania na progu kabiny. Podczas wychodzenia
z kabiny należy stanąć na ręcznik oznaczony symbolem stóp. Po płytkach ( z wyjątkiem mozaiki
pod prysznicem) należy poruszać się wyłącznie w klapkach jednorazowych, które klient otrzymał
od obsługi.
2.9. Podczas używania suszarki do włosów należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się
trzymania suszarki mokrymi rękoma. Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie
lub w innych płynach. Podczas suszenia uważaj, aby włosy nie wkręcały się w otwory wylotu
powietrza. Gorące powietrze nie może być kierowane w stronę oczu lub innych wrażliwych miejsc.
Nie wolno zakrywać otworów wylotu i wlotu powietrza. Gdy suszarka do włosów jest używana w
łazience, odłącz ją po użyciu od źródła prądu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy,
gdy suszarka do włosów jest wyłączona. Zabrania się korzystania z suszarki oraz zlewu
łazienkowego. Przed rozpoczęciem używania suszarki należy zakręcić kran umywalki oraz spuścić
wodę z umywalki.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Lewitacja Floating Spa Aleksandra Król z
siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 92/149, 10-555 Olsztyn. NIP 7392293287
(biuro@stacjaleitacja.pl) dalej zwany „ADMINISTRATOREM”.
2. ADMINISTRATOR będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy
o świadczenie usług w salonie SPA, objętej udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z
zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w zakresie związanym z działalnością SPA:
zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę K lienta,
zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w Klientem w celach
związanych z działalnością SPA, wykonania samej usługi w SPA, kontaktowania się z Klientem w
związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami, odpowiedzi na wiadomość
przesłaną przez formularz kontaktowy zamieszony na stronie stacjalewitacja.pl lub innymi drogami
dystrybucji poczty elektronicznej.
3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko, numer telefonu
kontaktowego, adres e-mail i niezbędne dane dodatkowe.

4. Jednocześnie, jako Administrator Danych, informujemy iż kryterium ustalenia okresu przez jaki będą
przechowywane i przetwarzane dane osobowe naszych Klientów jest indywidualna ocena Administratora
Danych w kwestii czasu (terminu) kiedy ostatnio klient zawarł umowę o wykonanie usługi w salonie.
Jeśli umowa o wykonanie kolejnej usługi w salonie nie została zawarta w ciągu 5 lat od ostatniej
wykonanej w salonie usługi, dane osobowe mogą być usunięte przez Administratora. Każda osoba, której
dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do dostępu do danych osobowych jej
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. Każda osoba, której dane osobowe są
przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych na podst. art. 6 ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko,
telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia w salonie karty klienta i posiadających
przeciwwskazania do ich wykonania – również informacji dot. zdrowia – na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i
h, są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w salonie. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług salonu.
6. Ponadto informujemy, iż na podst. art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO, Stacja Lewitacja Floating Spa Aleksandra
Król rejestruje wizerunek osób wchodzących do salonu poprzez system monitoringu – kamer w celu
zapewnienia bezpieczeństwa w salonie.
7. Płatności przy korzystaniu z serwisu stacjalewitacja.pl są obsługiwane przez firmę zewnętrzną
8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wskazać, że istnieją ważne,
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych.
ADMINISTRATOR będzie przechowywał dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania
umowy, nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w
art. 22 RODO. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, na podstawie odrębnie
udzielonej zgody, dane będą przechowywane w zakresie i czasie określonym w oświadczeniu o
wyrażeniu zgody.
9. Dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom – tylko w celu umożliwienia prawidłowego
wykonania zleconej usługi, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy
ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
10. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• Żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
• Sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
• Przenoszenia danych,
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może
utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług.
12. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.
13. W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
zgodnie z prawem, przez jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia danych osobowych prosimy o
kontakt pod mailem: biuri@stacjaleitcia.pl
Zapisując się na zabieg w Stacja Lewitacja Floating SPA lub Korzystając z naszej strony internetowej
oświadczasz, że zapoznałaś/łeś się z ww. informacjami oraz je zrozumiałeś/łaś i wyrażasz na powyższe
zgodę

Z poważaniem
Aleksandra Król

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyKup voucher